ปฏิทินปฏิบัติงานกิจกรรมชุมนุม


ปฏิทินการดำเนินการลงทะเบียนชุมนุมออนไลน์  ปีการศึกษา 2562

 

 

**หมายเหตุ วัน เวลา ตามปฏิทินปฏิบัติการดำเนินการ  อาจมีการเปลี่ยนแปลงตามความเหมาะสม