เลือกกิจกรรมประจำปีการศึกษา 2562/1


รับสูงสุด: 18 คน
สถานที่: ห้อง 114 กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์
ผู้ดูแล: อ.มาศสุภา ชุมพล
รับสมัคร: ม.1 ม.2 ม.3
Note:1. นักเรียนชั้น ม.ต้น

รับสูงสุด: 18 คน
สถานที่: ห้อง 116
ผู้ดูแล: อ.ลีลาวดี แขกพงศ์
รับสมัคร: ม.1 ม.2 ม.3
Note:1. นักเรียนชั้น ม.ต้น

รับสูงสุด: 22 คน
สถานที่: ห้อง 222
ผู้ดูแล: อ.วาสนา วิเศษ
รับสมัคร: ม.4 ม.5 ม.6
Note:1. นักเรียนชั้น ม.ปลาย

รับสูงสุด: 19 คน
สถานที่:
ผู้ดูแล: อ.ณัฏฐาพร หมีเฟื่อง
รับสมัคร: ม.1 ม.2 ม.3
Note:1. นักเรียนชั้น ม.ต้น2. มีความกล้าแสดงออก

รับสูงสุด: 18 คน
สถานที่: ห้องปฏิบัติการทางภาษากลุ่มสาระภาษาต่างประเทศ
ผู้ดูแล: อ.แขไขคุณ คงวิเชียรวัฒนะ
รับสมัคร: ม.1 ม.2 ม.3
Note:1. นักเรียนชั้น ม.ต้น2. ผู้ที่สนใจจะเรียนรู้ภาษาอั...

รับสูงสุด: 18 คน
สถานที่: ห้องม.1/3
ผู้ดูแล: อ.สงกรานต์ แซ่อู้
รับสมัคร: ม.1 ม.2 ม.3
Note:1. นักเรียนชั้น ม.ต้น

รับสูงสุด: 17 คน
สถานที่:
ผู้ดูแล: อ.ชุดา คงพรศิริ
รับสมัคร: ม.1 ม.2 ม.3
Note:1. นักเรียนชั้น ม.ต้น

รับสูงสุด: 22 คน
สถานที่: ห้องกลุ่มสาระวิทยาศาสตร์
ผู้ดูแล: อ.วรวรรณ วัชรโศภิษฐกุล
รับสมัคร: ม.4 ม.5 ม.6
Note:1. นักเรียนชั้น ม.ปลาย

รับสูงสุด: 18 คน
สถานที่: ศาลาหอพระศรีชัยยา
ผู้ดูแล: อ.สุทธินันท์ ศรีสุจริต
รับสมัคร: ม.1
Note:1. นักเรียนชั้น ม .12. มีจิตสาธารณะและใจรักในการบร...

รับสูงสุด: 19 คน
สถานที่: ห้อง ม.3/9
ผู้ดูแล: อ.สุภาภรณ์ แก้วเกลี้ยง
รับสมัคร: ม.1 ม.2 ม.3
Note:1. พร้อมที่จะเรียนรู้การใช้ภาษาอังกฤษในการสื่อสาร2...

รับสูงสุด: 18 คน
สถานที่: ห้องคอม 2
ผู้ดูแล: อ.ศิริรัตน์ บัวชู
รับสมัคร: ม.1 ม.2 ม.3
Note:1. นักเรียนชั้น ม.ต้น

รับสูงสุด: 22 คน
สถานที่: สนามเปตอง
ผู้ดูแล: อ.สุรพล เจริญจิตต์
รับสมัคร: ม.4 ม.5 ม.6
Note:1. เคยแข่งขันกีฬาเปตองมาบ้างแล้ว2. มีใจรักในกีฬาเป...

รับสูงสุด: 18 คน
สถานที่: อาคาร 1
ผู้ดูแล: อ.กัลยาณี ทองมณี
รับสมัคร: ม.1 ม.2 ม.3
Note:1. นักเรียนชั้น ม.ต้น2. เพศหญิง

รับสูงสุด: 22 คน
สถานที่: ลานธรรม
ผู้ดูแล: อ.พเยาว์ สูนกามรัตน์
รับสมัคร: ม.4 ม.5 ม.6
Note:1. นักเรียนชั้น ม.ปลาย

รับสูงสุด: 22 คน
สถานที่: ห้องอาเซียน
ผู้ดูแล: อ.อาริยา เจ๊ะยะหลี
รับสมัคร: ม.4 ม.5 ม.6
Note:1. นักเรียนชั้น ม.ปลาย2. มีความกล้าแสดงออกและรักใน...

รับสูงสุด: 19 คน
สถานที่: ศูนย์การเรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียง
ผู้ดูแล: อ.ชาตรี ชูช่วย
รับสมัคร: ม.1 ม.2 ม.3
Note:1. นักเรียนที่มีความสนใจในหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเ...

รับสูงสุด: 18 คน
สถานที่: หลังห้องนาฏศิลป์ โรงฝึกงาน 2
ผู้ดูแล: อ.ชาติณรงค์ เอราปัถถวงศ์
รับสมัคร: ม.1 ม.2 ม.3
Note:1. มีความรักในอาชีพด้านการเกษตรกรรม คหกรรม และอุตส...

รับสูงสุด: 18 คน
สถานที่: ห้องแนะแนว
ผู้ดูแล: อ.จีรนันท์ เขียวเสน
รับสมัคร: ม.1 ม.2 ม.3
Note:1. นักเรียนชั้น ม.ต้น

รับสูงสุด: 20 คน
สถานที่: อาคารพละ
ผู้ดูแล: อ.สุพัตรา สุภาภรณ์
รับสมัคร: ม.1 ม.2 ม.3
Note:1. มีความสามารถและชื่นชอบในการเต้นแอโรบิก

รับสูงสุด: 18 คน
สถานที่: ห้องธนาคารโรงเรียน
ผู้ดูแล: อ.นัยณีย์ ไกรนรา
รับสมัคร: ม.1 ม.2 ม.3
Note:1. นักเรียนชั้น ม.ต้น2. สนใจและต้องการเรียนรู้ระบบ...

รับสูงสุด: 19 คน
สถานที่: ห้อง ม.1/5
ผู้ดูแล: อ.วลัยลักษ์ เกตุแก้ว
รับสมัคร: ม.1 ม.2 ม.3
Note:1. นักเรียนที่มีความสามารถในการใช้กระจกและการใช้สี

รับสูงสุด: 20 คน
สถานที่: สนามกีฬา
ผู้ดูแล: อ.ธงชัย เทพพิมล
รับสมัคร: ม.1 ม.2 ม.3
Note:1. มีความสามารถในการเล่นกีฬาประเภทกรีฑา

รับสูงสุด: 18 คน
สถานที่: ห้องศิลปะ
ผู้ดูแล: อ.วิภาณี สุวภา
รับสมัคร: ม.1 ม.2 ม.3
Note:1. มีความคิดสร้างสรรค์2. มีสมาธิ3. มีระเบียบวินัย

รับสูงสุด: 18 คน
สถานที่: ห้อง 223
ผู้ดูแล: อ.สุพัตรา จันทร์คง
รับสมัคร: ม.1 ม.2 ม.3
Note:1. นักเรียนชั้น ม.ต้น

รับสูงสุด: 23 คน
สถานที่: ห้องพยาบาล
ผู้ดูแล: อ.สาคร ทองกลิ่น
รับสมัคร: ม.4 ม.5 ม.6
Note:1. มีจิตสาธารณะจิตเมตตาช่วยเหลือผู้อื่น2. มีความรั...

รับสูงสุด: 19 คน
สถานที่: ห้องม.3/6
ผู้ดูแล: อ.ศรีสุดา เพชรพงศ์
รับสมัคร: ม.1 ม.2 ม.3
Note:1. นักเรียนชั้น ม.ต้น2. รักและพร้อมที่จะสืบสานวัฒน...

รับสูงสุด: 18 คน
สถานที่: ห้อง 111
ผู้ดูแล: อ.อรรถพล พลกำจร
รับสมัคร: ม.1
Note:1. นักเรียนชั้น ม.1

รับสูงสุด: 18 คน
สถานที่: ลานประดู หน้าอาคาร 2
ผู้ดูแล: อ.จุฑารัตน์ จิตซื่อ
รับสมัคร: ม.1 ม.2 ม.3
Note:1. นักเรียนชั้น ม.ต้น

รับสูงสุด: 18 คน
สถานที่: ห้อง ม.1/5
ผู้ดูแล: อ.จันทร์ทิพย์ จามิตร
รับสมัคร: ม.1 ม.2 ม.3
Note:1. นักเรียนชั้น ม.ต้น

รับสูงสุด: 18 คน
สถานที่: ห้อง 222
ผู้ดูแล: อ.ทิพารมย์ คงเพ็ชร์
รับสมัคร: ม.1 ม.2 ม.3
Note:1. นักเรียนชั้น ม.ต้น

รับสูงสุด: 18 คน
สถานที่: ห้องคอม 2
ผู้ดูแล: อ.สุกัญญา อินทรเพ็ชร
รับสมัคร: ม.1 ม.2 ม.3
Note:1. มีความรู้ด้านคอมพิวเตอร์2. มีความตั้งใจที่จะเรี...

รับสูงสุด: 22 คน
สถานที่: ห้องคอม 3
ผู้ดูแล: อ.วรพล ครุฑวิสัย
รับสมัคร: ม.4 ม.5 ม.6
Note:1. มีกล้องถ่ายภาพเป็นของตนเอง2. มีใจรักในการถ่ายภา...

รับสูงสุด: 18 คน
สถานที่: ห้อง ม.3/4
ผู้ดูแล: อ.อภิรักษ์ สำลีแก้ว
รับสมัคร: ม.1 ม.2 ม.3
Note:1. นักเรียนที่มีความสามารถหรือมีความสนใจในกิจกรรมต...

รับสูงสุด: 18 คน
สถานที่: ห้องม.1/2
ผู้ดูแล: อ.นรสิงห์ พรหมวงศ์
รับสมัคร: ม.1 ม.2 ม.3
Note:1. ใจรัก2. ชอบการถ่ายภาพ3. ไม่ดื้อ

รับสูงสุด: 16 คน
สถานที่: ห้องม.1/2
ผู้ดูแล: อ.เกษร ชูศรี
รับสมัคร: ม.1 ม.2 ม.3
Note:1. ใจรัก2. ชอบการถ่ายภาพ3. ไม่ดื้อ

รับสูงสุด: 18 คน
สถานที่: ห้องดนตรี อาคาร 1
ผู้ดูแล: อ.สุธิกาญจน์ อรภักดี
รับสมัคร: ม.1 ม.2 ม.3
Note:1. มีความสนใจในกิจกรรมทางดนตรี2. มีความขยันหมั่นเพ...

รับสูงสุด: 22 คน
สถานที่: ห้องกลุ่มสาระวิทยาศาสตร์
ผู้ดูแล: อ.วีระศักดิ์ ปานกลาง
รับสมัคร: ม.4 ม.5 ม.6
Note:1. นักเรียนชั้น ม.ปลาย

รับสูงสุด: 23 คน
สถานที่: สนามตะกร้อ
ผู้ดูแล: อ.สุชาติ ทองกลิ่น
รับสมัคร: ม.4 ม.5 ม.6
Note:1. นักเรียนชั้น ม.ปลาย

รับสูงสุด: 20 คน
สถานที่: สนามตะกร้อ
ผู้ดูแล: อ.พงษ์ศักดิ์ ย่องบุตร
รับสมัคร: ม.1 ม.2 ม.3
Note:1. มีความสนใจในกีฬาตะกร้อ

รับสูงสุด: 18 คน
สถานที่: หน้าห้องประชาสัมพันธ์
ผู้ดูแล: อ.อารยา เลิศวราภรณ์พงศ์
รับสมัคร: ม.1 ม.2 ม.3
Note:1. มีกล้องหรือโทรศัพท์มือถือที่สามารถถ่ายรูปได้2. ...

รับสูงสุด: 110 คน
สถานที่: สนามโรงเรียนไชยาวิทยา
ผู้ดูแล: อ.ช่อทิพย์ เจริญจิตต์ อ.ธนา จิตรัตน์
รับสมัคร: ม.4 ม.5 ม.6
Note:1. เป็นนักศึกษาวิชาทหาร2. เป็นผู้มีความรับผิดชอบ3....

รับสูงสุด: 19 คน
สถานที่: ห้องนาฏศิลป์
ผู้ดูแล: อ.สุนันทา เชยชม
รับสมัคร: ม.1 ม.2 ม.3
Note:1. เป็นผู้มีใจรักทางด้านการแสดง2. รักความเป็นไทย

รับสูงสุด: 23 คน
สถานที่: ห้องนาฏศิลป์
ผู้ดูแล: อ.นิรมล เอราปัถถวงศ์
รับสมัคร: ม.4 ม.5 ม.6
Note:1. เป็นนักเรียนระดับชั้น ม.ปลาย2. มีความตั้งใจ ขยั...

รับสูงสุด: 22 คน
สถานที่: ห้องม.2/8
ผู้ดูแล: อ.นันทา นุ้ยเจริญ
รับสมัคร: ม.4 ม.5 ม.6
Note:1. นักเรียนชั้น ม.ปลาย

รับสูงสุด: 19 คน
สถานที่: ห้องม.3/5
ผู้ดูแล: อ.เสาวรัตน์ แซ่ซั่ว
รับสมัคร: ม.1 ม.2 ม.3
Note:-

รับสูงสุด: 22 คน
สถานที่: ห้อง Lab ภาษาอังกฤษ
ผู้ดูแล: อ.บุษยาพร เครือพัฒน์
รับสมัคร: ม.4 ม.5 ม.6
Note:1. นักเรียนชั้น ม.ปลาย

รับสูงสุด: 22 คน
สถานที่: ห้องกลุ่มสาระภาษาต่างประเทศ
ผู้ดูแล: อ.วชิรญาณ์ เพ็งมรดก
รับสมัคร: ม.4 ม.5 ม.6
Note:1. ชอบงานประดิษฐ์2. ใจเย็น3. มีความคิดสร้างสรรค์

รับสูงสุด: 18 คน
สถานที่: หลังอาคารเรียน 2
ผู้ดูแล: อ.สุรินทร์ แก้วเหล็ก
รับสมัคร: ม.1 ม.2 ม.3
Note:1. มีความรับผิดชอบ2. ตรงต่อเวลา    ...

รับสูงสุด: 18 คน
สถานที่: ห้องม.1/8
ผู้ดูแล: อ.เอนก หีตแก้ว
รับสมัคร: ม.1 ม.2 ม.3
Note:1. นักเรียนชั้น ม.ต้น2. ไม่เคยเรียนในกิจกรรมนี้มาก...

รับสูงสุด: 19 คน
สถานที่: ห้องสมุด
ผู้ดูแล: อ.สมศักดิ์ เวชแดง
รับสมัคร: ม.1 ม.2 ม.3
Note:1. นับถือศาสนาพุทธ2. สนใจในพระเครื่อง

รับสูงสุด: 20 คน
สถานที่: ลานกีฬาเอนกประสงค์
ผู้ดูแล: อ.ศุภศิลป์ ไตรเมศวร์
รับสมัคร: ม.1 ม.2 ม.3
Note:1. มีความสามารถในทักษะฟุตซอล2. มีระเบียบวินัยในการ...

รับสูงสุด: 19 คน
สถานที่:
ผู้ดูแล: อ.ศศิธร ทวิชสังข์
รับสมัคร: ม.1 ม.2 ม.3
Note:1. มีความสนใจในด้านภาษาอังกฤษ2. มีความต้องการพัฒนา...

รับสูงสุด: 17 คน
สถานที่: ห้องคอม 1 และลานธรรม
ผู้ดูแล: อ.อุดม กาวชู
รับสมัคร: ม.1 ม.2 ม.3
Note:1. เป็นนักเรียนชั้น ม.32. เป็นผู้มีจิตอาสา “เราทำด...

รับสูงสุด: 18 คน
สถานที่: ห้องจริยธรรม
ผู้ดูแล: อ.ราตรี ศรีเมือง
รับสมัคร: ม.1 ม.2 ม.3
Note:1. นักเรียนชั้น ม.ต้น

รับสูงสุด: 19 คน
สถานที่: ห้อง ม.2/8
ผู้ดูแล: อ.สุรัสวดี เบญจรัส
รับสมัคร: ม.1 ม.2 ม.3
Note:1. มีความสุภาพเรียบร้อย2. มีความตรงต่อเวลา

รับสูงสุด: 19 คน
สถานที่: ห้องกลุ่มสาระภาษาไทย
ผู้ดูแล: อ.เมธณี อินทชาติ
รับสมัคร: ม.1 ม.2 ม.3
Note:1. นักเรียนชั้น ม.ต้น2. มีใจรักและชอบในงานศิลปะ

รับสูงสุด: 44 คน
สถานที่: ห้องวงโยธวาทิต
ผู้ดูแล: อ.ชัยวัฒน์ เกษจันทร์
รับสมัคร: ม.1 ม.2 ม.3
Note:1. มีจิตสาธารณะ2. มีความรักใคร่กลมเกลียว3. มีการแส...

รับสูงสุด: 19 คน
สถานที่: ห้อง ม.1/6
ผู้ดูแล: อ.สัจพร องอาจ
รับสมัคร: ม.1 ม.2 ม.3
Note:1. นักเรียนชั้น ม.ต้น2. มีความรับผิดชอบ รักภาษาไทย

รับสูงสุด: 18 คน
สถานที่: ห้อง ม.1/7
ผู้ดูแล: อ.กรพล ทิวากรพิสุทธิ์
รับสมัคร: ม.1 ม.2 ม.3
Note:1. นักเรียนชั้น ม.ต้น

รับสูงสุด: 22 คน
สถานที่: ห้องกลุ่มสาระวิทยาศาสตร์
ผู้ดูแล: อ.จารุวรรณ ฮั่นเฉียง
รับสมัคร: ม.4/1 ม.5/1 ม.6/1
Note:1. นักเรียนห้อง ม.4/1 ม.5/1 และ ม.6/1

รับสูงสุด: 21 คน
สถานที่: ศูนย์การเรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียง
ผู้ดูแล: อ.ฮาศวัน หะยีมะ
รับสมัคร: ม.1 ม.2 ม.3
Note:-

รับสูงสุด: 22 คน
สถานที่: ศูนย์การเรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียง
ผู้ดูแล: อ.อมรพรรณ เกิดสวัสดิ์
รับสมัคร: ม.4 ม.5 ม.6
Note:1. มีความรับผิดชอบ2. มีจิตสาธารณะ3. ใฝ่ความพอเพียง

รับสูงสุด: 18 คน
สถานที่: ห้องศิลปะ
ผู้ดูแล: อ.จงรักษ์ ขุนชำนาญ
รับสมัคร: ม.1 ม.2 ม.3
Note:1. มีความรักในศิลปะ2. มีทักษะกระบวนการในการสร้างงา...

รับสูงสุด: 22 คน
สถานที่: ห้องกลุ่มสาระภาษาต่างประเทศ
ผู้ดูแล: อ.พรรณภา ชูจันทร์
รับสมัคร: ม.4 ม.5 ม.6
Note:1. สนใจในงานฝีมือ การประดิษฐ์ งานศิลปะ2. สนใจเกี่ย...

รับสูงสุด: 18 คน
สถานที่: ห้องปฏิบัติการคณิตศาสตร์
ผู้ดูแล: อ.นนทพล พลอินทร์
รับสมัคร: ม.1 ม.2 ม.3
Note:1. นักเรียนที่มีความสนใจและพัฒนาในการใช้โปรแกรม GS...

รับสูงสุด: 22 คน
สถานที่: ห้องสหกรณ์ร้านค้าโรงเรียนไชยาวิทยา
ผู้ดูแล: อ.นิธิวดี สมพงษ์
รับสมัคร: ม.4 ม.5
Note:1. นักเรียนชั้น ม.ปลาย2.มีความรับผิดชอบ มีคุณธรรม ...

รับสูงสุด: 17 คน
สถานที่: ร้านสหกรณ์โรงเรียน
ผู้ดูแล: อ.อุษา คงทอง
รับสมัคร: ม.1 ม.2 ม.3
Note:1. นักเรียนชั้น ม.ต้น2. นักเรียนมีความรับผิดชอบและ...

รับสูงสุด: 18 คน
สถานที่: ห้อง 112
ผู้ดูแล: อ.อารดา หุ้ยเล็ก
รับสมัคร: ม.1 ม.2 ม.3
Note:1. นักเรียนชั้น ม.ต้น

รับสูงสุด: 19 คน
สถานที่: ห้อง ม.2/9
ผู้ดูแล: อ.ซารีนี ราชชำรอง
รับสมัคร: ม.1 ม.2 ม.3
Note:1. นักเรียนที่มีความชอบและถนัดในด้านการทำหนังสือเล...

รับสูงสุด: 22 คน
สถานที่: ห้องม.4/4
ผู้ดูแล: อ.สุวิชช์ มุนเนียม
รับสมัคร: ม.4 ม.5 ม.6
Note:1. นักเรียนชั้น ม.ปลาย2. มีความสนใจในการใช้ทักษะ ก...

รับสูงสุด: 18 คน
สถานที่: ห้อง ม.2/6
ผู้ดูแล: อ.ภัทราพันธุ์ พูลเอียด
รับสมัคร: ม.1 ม.2 ม.3
Note:1. นักเรียนชั้น ม.ต้น2. เป็นนักเรียนที่มีใจรักในงา...

รับสูงสุด: 20 คน
สถานที่: ห้องเรียนสีเขียว
ผู้ดูแล: อ.วีระศักดิ์ วิ่งชิงชัย
รับสมัคร: ม.1 ม.2 ม.3
Note:1. นักเรียนชั้น ม.ต้น ห้องเรียนละ 2 คน

รับสูงสุด: 22 คน
สถานที่: ห้องสมุด
ผู้ดูแล: อ.ศิริมา แสงสุวรรณ์
รับสมัคร: ม.4 ม.5 ม.6
Note:1. มีวินัย มีน้ำใจ2. ใฝ่รู้ ใฝ่เรียน3. นักเรียนชั้...

รับสูงสุด: 18 คน
สถานที่: ห้องสมุด
ผู้ดูแล: อ.สุนันท์ ศรียาภัย
รับสมัคร: ม.1 ม.2 ม.3
Note:1. นักเรียนชั้น ม.ต้น2. มีความรับผิดชอบ3. มีวินัย

รับสูงสุด: 20 คน
สถานที่: ห้อง ม.3/7
ผู้ดูแล: อ.วณัฎฐกานต์ ไตรเมศวร์
รับสมัคร: ม.1
Note:1. เป็นผู้ที่มีความสนใจเกี่ยวกับการดูแลสุขภาพเพื่อ...

รับสูงสุด: 23 คน
สถานที่: ห้องกลุ่มสาระภาษาไทย
ผู้ดูแล: อ.จุไรรัตน์ อุไรโรจน์
รับสมัคร: ม.4 ม.5 ม.6
Note:1. นักเรียนชั้น ม.ปลาย2. นักเรียนที่มีใจรักในการอ่...