เลือกกิจกรรมประจำปีการศึกษา 2563/1


รับสูงสุด: 9 คน
สถานที่: ห้องอาเซียน
ผู้ดูแล: นางมลฤดี พรหมพันธ์
รับสมัคร: ม.1 ม.2 ม.3
Note:วัตถุประสงค์1. เพื่อสร้างความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกั...

รับสูงสุด: 9 คน
สถานที่: ห้องปฏิบัติการเคมี 114
ผู้ดูแล: นางสาวมาศสุภา ชุมพล
รับสมัคร: ม.1 ม.2 ม.3
Note:วัตถุประสงค์1. เพื่อจัดการเรียนรู้ในรูปแบบ STEM ศึ...

รับสูงสุด: 10 คน
สถานที่: ห้อง 3/4
ผู้ดูแล: นางวณัฎฐกานต์ ไตรเมศวร์
รับสมัคร: ม.1 ม.2 ม.3
Note:วัตถุประสงค์1. เพื่อให้นักเรียนได้ฝึกทักษะการระบาย...

รับสูงสุด: 9 คน
สถานที่: 112
ผู้ดูแล: นางสาวลีลาวดี แขกพงศ์
รับสมัคร: ม.1 ม.2 ม.3
Note:วัตถุประสงค์1.เพื่อให้นักเรียนรู้จักการนำสิ่งของเห...

รับสูงสุด: 8 คน
สถานที่: หน้าห้องกลุ่มสาระภาษาต่างประเทศ
ผู้ดูแล: นางอารยา เลิศวราภรณ์พงศ์
รับสมัคร: ม.1 ม.2 ม.3
Note:วัตถุประสงค์1. นักเรียนมีเจตคติที่ดีต่อวิชาภาษาอัง...

รับสูงสุด: 9 คน
สถานที่: ห้องเรียน ม. 3/2
ผู้ดูแล: นางสาวณัฏฐาพร หมีเฟื่อง
รับสมัคร: ม.1 ม.2 ม.3
Note:วัตถุประสงค์1. พัฒนาทักษะภาษาอังกฤษทั้งด้านการฟัง ...

รับสูงสุด: 9 คน
สถานที่: ห้องแลปภาษาอังกฤษ กลุ่มสาระภาษาต่างประเทศ
ผู้ดูแล: นางแขไขคุณ คงวิเชียรวัฒนะ
รับสมัคร: ม.1 ม.2 ม.3
Note:วัตถุประสงค์1 เพื่อพัฒนาทักษะการฟังภาษาอังกฤษ2 เพื...

รับสูงสุด: 9 คน
สถานที่: ห้อง ม.1/8
ผู้ดูแล: นางสาวนิตยา จงจิตร
รับสมัคร: ม.1 ม.2 ม.3
Note:วัตถุประสงค์1. เพื่อให้นักเรียนมีเจคคติที่ดีต่อวิช...

รับสูงสุด: 9 คน
สถานที่: ห้อง 224
ผู้ดูแล: นางสาวสงกรานต์ แซ่อู้
รับสมัคร: ม.1 ม.2 ม.3
Note:วัตถุประสงค์1.การที่จะต้องทำให้นักเรียนเปลี่ยนความ...

รับสูงสุด: 9 คน
สถานที่: ห้องเรียน 2/8
ผู้ดูแล: นางชุดา คงพรศิริ
รับสมัคร: ม.1 ม.2 ม.3
Note:วัตถุประสงค์1.เพื่อให้นักเรียนได้เรียนรู้ การสื่อส...

รับสูงสุด: 14 คน
สถานที่: ห้องวิทยาศาสตร์
ผู้ดูแล: นางวรวรรณ วัชรโศภิษฐกุล
รับสมัคร: ม.4 ม.5 ม.6
Note:วัตถุประสงค์1. เพื่อส่งเสริมและพัฒนาผู้เรียนให้มีท...

รับสูงสุด: 8 คน
สถานที่: หน้าห้องกิจการนักเรียน
ผู้ดูแล: นายสุทธินันท์ ศรีสุจริต
รับสมัคร: ม.1
Note:วัตถุประสงค์1. เพื่อรักษาสิ่งแวดล้อมรอบโรงเรียน2. ...

รับสูงสุด: 8 คน
สถานที่: ห้องเรียน 3/3
ผู้ดูแล: นางสาวสุภาภรณ์ แก้วเกลี้ยง
รับสมัคร: ม.1 ม.2 ม.3
Note:วัตถุประสงค์1. ฝึกทักษะภาษาอังกฤษผ่านกิจกรรมและเกม...

รับสูงสุด: 9 คน
สถานที่: อาคารพละ
ผู้ดูแล: นางสาวสุพัตรา สุภาภรณ์
รับสมัคร: ม.1 ม.2 ม.3
Note:วัตถุประสงค์1. เพื่อชี้นำ แนวทางในการเรียนรู้ เข้า...

รับสูงสุด: 10 คน
สถานที่: ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ 4
ผู้ดูแล: นางสาวศิริรัตน์ บัวชู
รับสมัคร: ม.1 ม.2 ม.3
Note:วัตถุประสงค์1. เพื่อให้นักเรียนมีทักษะการคิดวิเครา...

รับสูงสุด: 14 คน
สถานที่: ห้องหมวดภาษาอังกฤษ
ผู้ดูแล: นางวชิรญาณ์ เพ็งมรดก
รับสมัคร: ม.4 ม.5 ม.6
Note:วัตถุประสงค์1.เรียนรู้เกี่ยวกับคำศัพศ์เกี่ยวกับการ...

รับสูงสุด: 14 คน
สถานที่: ห้องปฏิบัติการกลุ่มสาระคณิตศาสตร์
ผู้ดูแล: นางพเยาว์ สูนกามรัตน์
รับสมัคร: ม.4 ม.5 ม.6
Note:วัตถุประสงค์1. พัฒนาผู้เรียนให้สามารถอยู่ในสังคมได...

รับสูงสุด: 11 คน
สถานที่: ห้องม.3/2
ผู้ดูแล: นางศรีสุดา เพชรพงศ์
รับสมัคร: ม.1 ม.2 ม.3
Note:วัตถุประสงค์เพื่อนักเรียนจะได้มีความคิดสร้างสรรค์ใ...

รับสูงสุด: 14 คน
สถานที่: ลานประดู่ หน้าอาคาร 2
ผู้ดูแล: นางสาวอาริยา เจ๊ะยะหลี
รับสมัคร: ม.4 ม.5 ม.6
Note:วัตถุประสงค์1. เพื่อส่งเสริมศักยภาพผู้เรียนในการเข...

รับสูงสุด: 9 คน
สถานที่: ห้อง ม 2/7
ผู้ดูแล: นางสาวเสาวรัตน์ แซ่ซั่ว
รับสมัคร: ม.1 ม.2 ม.3
Note:วัตถุประสงค์1. เพื่อส่งเสริมวิชาการและความกล้าแสดง...

รับสูงสุด: 8 คน
สถานที่: ห้องแนะแนว
ผู้ดูแล: นางสาวจีรนันท์ เขียวเสน
รับสมัคร: ม.1 ม.2 ม.3
Note:วัตถุประสงค์1. นักเรียนรู้จัก เข้าใจตนเองและการอยู...

รับสูงสุด: 8 คน
สถานที่: ห้องจริยธรรม
ผู้ดูแล: ครูคนใหม่สังคม
รับสมัคร: ม.1 ม.2 ม.3
Note:วัตถุประสงค์1. เพื่อส่งเสริมการแข่งขันวิชาการในราย...

รับสูงสุด: 9 คน
สถานที่: ห้องธนาคารโรงเรียนไชยาวิทยา
ผู้ดูแล: นางนัยณีย์ ไกรนรา
รับสมัคร: ม.1 ม.2 ม.3
Note:วัตถุประสงค์1. เพื่อเปิดโอกาสให้นักเรียนได้เรียนรู...

รับสูงสุด: 8 คน
สถานที่: ห้อง 224
ผู้ดูแล: นางสาววลัยลักษ์ เกตุแก้ว
รับสมัคร: ม.1 ม.2 ม.3
Note:วัตถุประสงค์1. เพื่อให้นักเรียนสามารถใช้ฝีมือในการ...

รับสูงสุด: 9 คน
สถานที่: สนาม
ผู้ดูแล: นายธงชัย เทพพิมล
รับสมัคร: ม.2 ม.3
Note:วัตถุประสงค์1. มีความรู้ในด้านทักษะกรีฑาคุณสมบัติม...

รับสูงสุด: 9 คน
สถานที่: ห้องเรียนม.1/2
ผู้ดูแล: นางสาวสุพัตรา จันทร์คง
รับสมัคร: ม.1 ม.2 ม.3
Note:วัตถุประสงค์1. เพื่อให้นักเรียนนำรูปเรขาคณิตมาประย...

รับสูงสุด: 9 คน
สถานที่: อาคารโรงฝึกงานการงานอาชีพ
ผู้ดูแล: นายอุดม กาวชู
รับสมัคร: ม.1 ม.2 ม.3
Note:วัตถุประสงค์1. เพื่อประดับตกแต่งสถานที่ และเพื่อสร...

รับสูงสุด: 9 คน
สถานที่: ห้องคอมพิวเตอร์ 1 (326)
ผู้ดูแล: นางสาวกุศลิน บุญงอก
รับสมัคร: ม.2 ม.3
Note:วัตถุประสงค์1. มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับหลักการ...

รับสูงสุด: 9 คน
สถานที่: ห้องปฏิบัติการวิทยาศาสตร์ 111
ผู้ดูแล: นายอรรถพล พลกำจร
รับสมัคร: ม.1
Note:วัตถุประสงค์1. เพื่อให้นักเรียนเกิดความคิดสร้างสรร...

รับสูงสุด: 9 คน
สถานที่: ห้อง ม.2/9
ผู้ดูแล: นางสาวจุฑารัตน์ จิตซื่อ
รับสมัคร: ม.1 ม.2 ม.3
Note:วัตถุประสงค์1. เพื่อให้นักเรียนได้นำความรู้ทางคณิต...

รับสูงสุด: 9 คน
สถานที่: ห้อง ม.1/7
ผู้ดูแล: นางสาวจันทร์ทิพย์ จามิตร
รับสมัคร: ม.1 ม.2 ม.3
Note:วัตถุประสงค์1.เพื่อให้นักเรียนฝึกทักษะการคิดเลขเร็...

รับสูงสุด: 8 คน
สถานที่: ห้องปฏิบัติการคณิตศาสตร์
ผู้ดูแล: ครูคนใหม่คณิตศาสตร์
รับสมัคร: ม.1 ม.2 ม.3
Note:วัตถุประสงค์1. เพื่อส่งเสริมทักษะกระบวนการทางคณิตศ...

รับสูงสุด: 9 คน
สถานที่: ห้องจริยธรรม
ผู้ดูแล: นางสาวเกษร ชูศรี
รับสมัคร: ม.1 ม.2 ม.3
Note:วัตถุประสงค์1. เพื่อให้นักเรียนได้รู้ข่าวต่างๆที่เ...

รับสูงสุด: 9 คน
สถานที่: ห้อง 2/8
ผู้ดูแล: นางสาวสุรัสวดี เบญจรัส
รับสมัคร: ม.1 ม.2 ม.3
Note:วัตถุประสงค์1. เพื่อให้นักเรียนรู้จักการนวดและการท...

รับสูงสุด: 9 คน
สถานที่: กลุ่มสาระภาษาไทย
ผู้ดูแล: นางสาวเมธณี อินทชาติ
รับสมัคร: ม.1 ม.2 ม.3
Note:วัตถุประสงค์1.ฝึกทักษะทางศิลปะ2.ใช้เวลาว่างให้เกิด...

รับสูงสุด: 8 คน
สถานที่: หน้าห้องกลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์
ผู้ดูแล: นางสาวทิพารมย์ คงเพ็ชร์
รับสมัคร: ม.1 ม.2 ม.3
Note:วัตถุประสงค์1. เพื่อศึกษาความรู้ในเนื้อหาวิชาคณิตศ...

รับสูงสุด: 9 คน
สถานที่: ห้องคอมพิวเตอร์3
ผู้ดูแล: นางสาวสุกัญญา อินทรเพ็ชร
รับสมัคร: ม.1 ม.2 ม.3
Note:วัตถุประสงค์1. เพื่อให้นักเรียนมีทักษะในเรื่องคอมพ...

รับสูงสุด: 15 คน
สถานที่: ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ 2 (325)
ผู้ดูแล: ว่าที่ร้อยตรีวรพล ครุฑวิสัย
รับสมัคร: ม.4 ม.5 ม.6
Note:วัตถุประสงค์1. เพื่อฝึกทักษะทางด้านคอมพิวเตอร์2. เ...

รับสูงสุด: 9 คน
สถานที่: ห้องโสตทัศนศึกษา
ผู้ดูแล: นายนรสิงห์ พรหมวงศ์
รับสมัคร: ม.1 ม.2 ม.3
Note:วัตถุประสงค์1. เพื่อส่งเสริมให้นักเรียนได้เพิ่มทัก...

รับสูงสุด: 9 คน
สถานที่: ห้อง ม.1/4
ผู้ดูแล: นางสัจพร องอาจ
รับสมัคร: ม.1 ม.2 ม.3
Note:วัตถุประสงค์1. เพื่อให้นักเรียนมีทักษะในการประดิษฐ...

รับสูงสุด: 8 คน
สถานที่: โรงฝึกงาน
ผู้ดูแล: นายชาติณรงค์ เอราปัถถวงศ์
รับสมัคร: ม.1 ม.2 ม.3
Note:วัตถุประสงค์1. เพื่อสอนให้เด็กให้เด็กมีจิตอาสา เสี...

รับสูงสุด: 14 คน
สถานที่: สนามเปตอง?
ผู้ดูแล: นายสุวิชช์ มุนเนียม
รับสมัคร: ม.4 ม.5 ม.6
Note:วัตถุประสงค์1.เพื่อสนับสนุน​ส่งเสริม​นักเรียน​ที่ม...

รับสูงสุด: 9 คน
สถานที่: ห้อง 113
ผู้ดูแล: นางสาวธมลวรรณ นาคเสนา
รับสมัคร: ม.1 ม.2 ม.3
Note:วัตถุประสงค์1. เพื่อส่งเสริมและกระตุ้นจินตนาการทาง...

รับสูงสุด: 10 คน
สถานที่: ห้องดนตรีสากล
ผู้ดูแล: นายสุธิกาญจน์ อรภักดี
รับสมัคร: ม.1 ม.2 ม.3
Note:วัตถุประสงค์1.เพื่อเพิ่มพูนทักษะทางดนตรีให้กับนักเ...

รับสูงสุด: 14 คน
สถานที่: ห้องปฏิบัติการวิทยาศาสตร์116
ผู้ดูแล: นายวีระศักดิ์ ปานกลาง
รับสมัคร: ม.4 ม.5 ม.6
Note:วัตถุประสงค์1. เพื่อพัฒนาศักยภาพในด้านดาราศาสตร์ให...

รับสูงสุด: 9 คน
สถานที่: ห้องเรียนชั้น ม.3/7
ผู้ดูแล: นายอภิรักษ์ สำลีแก้ว
รับสมัคร: ม.1 ม.2 ม.3
Note:วัตถุประสงค์1. เพื่อให้นักเรียนมีความรู้ความเข้าใจ...

รับสูงสุด: 9 คน
สถานที่: สนามตะกร้อ
ผู้ดูแล: นายพงษ์ศักดิ์ ย่องบุตร
รับสมัคร: ม.1 ม.2 ม.3
Note:วัตถุประสงค์1. เพิ่มทักษะคุณสมบัติม.1 ม.2 ม.3

รับสูงสุด: 14 คน
สถานที่: สนามตะกร้อ
ผู้ดูแล: นายสุชาติ ทองกลิ่น
รับสมัคร: ม.4 ม.5 ม.6
Note:วัตถุประสงค์1. เพิ่มเติมศักยภาพทางกีฬาคุณสมบัติมีพ...

รับสูงสุด: 62 คน
สถานที่: สนามโรงเรียน
ผู้ดูแล: นางช่อทิพย์ เจริญจิตต์ ,นายธนา จิตรัตน์
รับสมัคร: ม.4 ม.5 ม.6
Note:วัตถุประสงค์1. เพื่อให้นศท ทั้งชายและหญิงมีความรู้...

รับสูงสุด: 14 คน
สถานที่: ห้องม.5/4
ผู้ดูแล: นางสาวพรรณนภา ชูจันทร์
รับสมัคร: ม.4/2 ม.4/3 ม.4/4 ม.4/5 ม.5/2 ม.5/3 ม.5/4 ม.5/5 ม.6/2 ม.6/3 ม.6/4 ม.6/5
Note:วัตถุประสงค์1. เพื่อให้นักเรียนได้ฝึกฟัง-อ่านภาษาจ...

รับสูงสุด: 14 คน
สถานที่: ห้องหมวดภาษาต่างประเทศ
ผู้ดูแล: นางสาวบุษยาพร เครือพัฒน์
รับสมัคร: ม.4 ม.5 ม.6
Note:วัตถุประสงค์1. ใช้สื่อเเละเทคโนโลยีเพื่อการประชาสั...

รับสูงสุด: 9 คน
สถานที่: ห้อง ม.1/7 อาคาร 2 ชั้น 2 ห้อง 212
ผู้ดูแล: นายกรพล ทิวากรพิสุทธิ์
รับสมัคร: ม.1 ม.2 ม.3
Note:วัตถุประสงค์1. เพื่อส่งเสริมการแบ่งปันความรู้ทางคณ...

รับสูงสุด: 8 คน
สถานที่: ห้องแนะแนว
ผู้ดูแล: นายสุรินทร์ แก้วเหล็ก
รับสมัคร: ม.1 ม.2 ม.3
Note:วัตถุประสงค์1.ให้นักเรียนรู้จักการปลูกผักไว้กินเอง...

รับสูงสุด: 9 คน
สถานที่: ห้อง 213 ( ห้อง ม.1/8 )
ผู้ดูแล: นายเอนก หีตแก้ว
รับสมัคร: ม.1 ม.2 ม.3
Note:วัตถุประสงค์1.ให้นักเรียนสามารถแยกประเภทของข่าวสาร...

รับสูงสุด: 14 คน
สถานที่: ห้องพยาบาล
ผู้ดูแล: นางสาคร ทองกลิ่น
รับสมัคร: ม.4 ม.5 ม.6
Note:วัตถุประสงค์1. เพื่อให้นักเรียนมีความรู้เกี่ยวกับก...

รับสูงสุด: 8 คน
สถานที่: ห้องสมุด
ผู้ดูแล: นายสมศักดิ์ เวชแดง
รับสมัคร: ม.1 ม.2 ม.3
Note:วัตถุประสงค์1. เพื่อศึกษาและนำหลักธรรมทางพุทธศาสนา...

รับสูงสุด: 9 คน
สถานที่: สนามเอนกประสงค์
ผู้ดูแล: นายศุภศิลป์ ไตรเมศวร์
รับสมัคร: ม.1 ม.2 ม.3
Note:วัตถุประสงค์1. เพื่อนความเป็นเลิศและเฟ้นหานักกีฬาค...

รับสูงสุด: 9 คน
สถานที่: ห้อง ม.6/4
ผู้ดูแล: นางสาวมาริษา พรหมเพรา
รับสมัคร: ม.1 ม.2 ม.3
Note:วัตถุประสงค์1.เพื่อให้นักเรียนได้เรียนรู้และเข้าใจ...

รับสูงสุด: 9 คน
สถานที่: อาคาร? 2
ผู้ดูแล: นางสาวศศิธร ทวิชสังข์
รับสมัคร: ม.1 ม.2 ม.3
Note:วัตถุประสงค์1.​ เพื่อพัฒนาและส่งเสริมให้นักเรียนมี...

รับสูงสุด: 14 คน
สถานที่: ห้องปฏิบัตินาฏศิลป์
ผู้ดูแล: นางนิรมล เอราปัถถวงศ์
รับสมัคร: ม.4 ม.5 ม.6
Note:วัตถุประสงค์1. เพื่อมีความรู้ความเข้าใจมีทักษะสมาร...

รับสูงสุด: 9 คน
สถานที่: ห้อง. ม.3
ผู้ดูแล: นางสาวกัลยาณี ทองมณี
รับสมัคร: ม.1 ม.2 ม.3
Note:วัตถุประสงค์1. นักเรียนมีความรับผิดชอบ และมีความคิ...

รับสูงสุด: 8 คน
สถานที่: ห้องปฏิบัตินาฏศิลป์
ผู้ดูแล: นางสุนันทา เชยชม
รับสมัคร: ม.1 ม.2 ม.3
Note:วัตถุประสงค์1. เพื่อให้นักเรียนมีความรู้ความเข้าใจ...

รับสูงสุด: 9 คน
สถานที่: ห้องปฏิบัติการคณิตศาสตร์
ผู้ดูแล: นางสาวจันทร์ฤดี น้อยรักษ์
รับสมัคร: ม.1 ม.2
Note:วัตถุประสงค์1. เพื่อฝึกสมาธิ2. เพื่อฝึกความอดทนคุณ...

รับสูงสุด: 25 คน
สถานที่: อาคารวงโยธวาทิต
ผู้ดูแล: นายชัยวัฒน์ เกษจันทร์
รับสมัคร: ม.1 ม.2 ม.3
Note:วัตถุประสงค์1.เพิ่มพูนทักษะทางดนตรีวงโยธวาทิตให้กั...

รับสูงสุด: 14 คน
สถานที่: 115
ผู้ดูแล: นางจารุวรรณ ฮั่นเฉียง
รับสมัคร: ม.4/1 ม.5/1 ม.6/1
Note:วัตถุประสงค์1. เพื่อให้นักเรียนมีความรู้ทางวิทยาศา...

รับสูงสุด: 14 คน
สถานที่: ศูนย์การเรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียง
ผู้ดูแล: นางสาวอมรพรรณ เกิดสวัสดิ์
รับสมัคร: ม.4 ม.5 ม.6
Note:วัตถุประสงค์1. เรียนรู้หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพีย...

รับสูงสุด: 9 คน
สถานที่: ศูนย์การเรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียง
ผู้ดูแล: นายฮาศวัน หะยีมะ
รับสมัคร: ม.1 ม.2 ม.3
Note:วัตถุประสงค์1. ทราบถึงชีวประวัติของพระองค์ในหลวงรา...

รับสูงสุด: 9 คน
สถานที่: ห้องปฎิบัติการคอม? 4
ผู้ดูแล: นางสาวทิพวัลย์ วรรณพัฒน์
รับสมัคร: ม.1 ม.2 ม.3
Note:วัตถุประสงค์1. เพื่อให้นักเรียนที่สนใจเรียนคอมพิวเ...

รับสูงสุด: 8 คน
สถานที่: ห้องปฏิบัติการศิลปะ
ผู้ดูแล: นางสาววิภาณี สุวภา
รับสมัคร: ม.1 ม.2 ม.3
Note:วัตถุประสงค์1. เพื่อให้นักเรียนมีความคิดสร้างสรรค์...

รับสูงสุด: 9 คน
สถานที่: สหกรณ์ร้านค้าโรงเรียนไชยาวิทยา
ผู้ดูแล: นางสาวอุษา คงทอง
รับสมัคร: ม.1 ม.2
Note:วัตถุประสงค์1. นักเรียนสามารถจัดการสินค้า จัดสินค้...

รับสูงสุด: 14 คน
สถานที่: สหกรณ์ร้านค้าโรงเรียนไชยาวิทยา
ผู้ดูแล: นางสาวนิธิวดี สมพงษ์
รับสมัคร: ม.4 ม.5 ม.6
Note:วัตถุประสงค์1. เพื่อให้โครงการสหกรณ์ร้านค้าของโรงเ...

รับสูงสุด: 9 คน
สถานที่: ห้อง 116
ผู้ดูแล: นางสาวอารดา หุ้ยเล็ก
รับสมัคร: ม.1 ม.2 ม.3
Note:วัตถุประสงค์1.เพื่อให้นักเรียนได้เรียนรู้เกี่ยวกับ...

รับสูงสุด: 9 คน
สถานที่: ห้องสภานักเรียน
ผู้ดูแล: นางสาวซารีนี ราชชำรอง
รับสมัคร: ม.1 ม.2 ม.3
Note:วัตถุประสงค์1.เพื่อศึกษารูปแบบและวิธีการจัดทำหนังส...

รับสูงสุด: 9 คน
สถานที่: ห้องเรียนม.2/6
ผู้ดูแล: นางสาวภัทราพันธุ์ พูลเอียด
รับสมัคร: ม.1 ม.2 ม.3
Note:วัตถุประสงค์1.เพื่อให้นักเรียนรู้จักการนำสิ่งของเห...

รับสูงสุด: 9 คน
สถานที่: ห้องเรียนสีเขียว
ผู้ดูแล: นายวีระศักดิ์ วิ่งชิงชัย
รับสมัคร: ม.1 ม.2 ม.3
Note:วัตถุประสงค์1.ส่งเสริมนักเรียนในด้านการอนุรักษ์พลั...

รับสูงสุด: 13 คน
สถานที่: ห้องสมุด
ผู้ดูแล: นางศิริมา แสงสุวรรณ์
รับสมัคร: ม.4 ม.5 ม.6
Note:วัตถุประสงค์1. ศึกษาค้นคว้าคุณสมบัติเฉพาะม4,5,6

รับสูงสุด: 8 คน
สถานที่: ห้องสมุด
ผู้ดูแล: นางสุนันท์ ศรียาภัย
รับสมัคร: ม.3
Note:วัตถุประสงค์1. เพื่อศึกษาค้นคว้าคุณสมบัติรับเฉพาะน...

รับสูงสุด: 9 คน
สถานที่: ห้อง ฝ 101
ผู้ดูแล: นางสาวชมพูนุท บุญงาม
รับสมัคร: ม.1 ม.2 ม.3
Note:วัตถุประสงค์1. เพื่อให้นักเรียนมีความรู้ความสามารถ...

รับสูงสุด: 14 คน
สถานที่: ห้องเรียน 415 (ห้อง ม.6/5)
ผู้ดูแล: นางจุไรรัตน์ อุไรโรจน์
รับสมัคร: ม.4 ม.5 ม.6
Note:วัตถุประสงค์1.เพื่อสนับสนุนให้นักเรียนมีกระบวนการอ...

รับสูงสุด: 10 คน
สถานที่: ห้องอาเซียน
ผู้ดูแล: นางมลฤดี พรหมพันธ์
รับสมัคร: ม.1 ม.2 ม.3
Note:วัตถุประสงค์1. เพื่อสร้างความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกั...

รับสูงสุด: 8 คน
สถานที่: ห้องปฏิบัติการเคมี 114
ผู้ดูแล: นางสาวมาศสุภา ชุมพล
รับสมัคร: ม.1 ม.2 ม.3
Note:วัตถุประสงค์1. เพื่อจัดการเรียนรู้ในรูปแบบ STEM ศึ...

รับสูงสุด: 10 คน
สถานที่: ห้อง 3/4
ผู้ดูแล: นางวณัฎฐกานต์ ไตรเมศวร์
รับสมัคร: ม.1 ม.2 ม.3
Note:วัตถุประสงค์1. เพื่อให้นักเรียนได้ฝึกทักษะการระบาย...

รับสูงสุด: 8 คน
สถานที่: 112
ผู้ดูแล: นางสาวลีลาวดี แขกพงศ์
รับสมัคร: ม.1 ม.2 ม.3
Note:วัตถุประสงค์1.เพื่อให้นักเรียนรู้จักการนำสิ่งของเห...

รับสูงสุด: 10 คน
สถานที่: ห้องเรียน ม. 3/2
ผู้ดูแล: นางสาวณัฏฐาพร หมีเฟื่อง
รับสมัคร: ม.1 ม.2 ม.3
Note:วัตถุประสงค์1. พัฒนาทักษะภาษาอังกฤษทั้งด้านการฟัง ...

รับสูงสุด: 8 คน
สถานที่: หน้าห้องกลุ่มสาระภาษาต่างประเทศ
ผู้ดูแล: นางอารยา เลิศวราภรณ์พงศ์
รับสมัคร: ม.1 ม.2 ม.3
Note:วัตถุประสงค์1. นักเรียนมีเจตคติที่ดีต่อวิชาภาษาอัง...

รับสูงสุด: 8 คน
สถานที่: ห้องแลปภาษาอังกฤษ กลุ่มสาระภาษาต่างประเทศ
ผู้ดูแล: นางแขไขคุณ คงวิเชียรวัฒนะ
รับสมัคร: ม.1 ม.2 ม.3
Note:วัตถุประสงค์1 เพื่อพัฒนาทักษะการฟังภาษาอังกฤษ2 เพื...

รับสูงสุด: 8 คน
สถานที่: ห้อง ม.1/8
ผู้ดูแล: นางสาวนิตยา จงจิตร
รับสมัคร: ม.1 ม.2 ม.3
Note:วัตถุประสงค์1. เพื่อให้นักเรียนมีเจคคติที่ดีต่อวิช...

รับสูงสุด: 8 คน
สถานที่: ห้อง 224
ผู้ดูแล: นางสาวสงกรานต์ แซ่อู้
รับสมัคร: ม.1 ม.2 ม.3
Note:วัตถุประสงค์1.การที่จะต้องทำให้นักเรียนเปลี่ยนความ...

รับสูงสุด: 9 คน
สถานที่: ห้องเรียน 2/8
ผู้ดูแล: นางชุดา คงพรศิริ
รับสมัคร: ม.1 ม.2 ม.3
Note:วัตถุประสงค์1.เพื่อให้นักเรียนได้เรียนรู้ การสื่อส...

รับสูงสุด: 14 คน
สถานที่: ห้องวิทยาศาสตร์
ผู้ดูแล: นางวรวรรณ วัชรโศภิษฐกุล
รับสมัคร: ม.4 ม.5 ม.6
Note:วัตถุประสงค์1. เพื่อส่งเสริมและพัฒนาผู้เรียนให้มีท...

รับสูงสุด: 8 คน
สถานที่: หน้าห้องกิจการนักเรียน
ผู้ดูแล: นายสุทธินันท์ ศรีสุจริต
รับสมัคร: ม.1
Note:วัตถุประสงค์1. เพื่อรักษาสิ่งแวดล้อมรอบโรงเรียน2. ...

รับสูงสุด: 11 คน
สถานที่: ห้องเรียน 3/3
ผู้ดูแล: นางสาวสุภาภรณ์ แก้วเกลี้ยง
รับสมัคร: ม.1 ม.2 ม.3
Note:วัตถุประสงค์1. ฝึกทักษะภาษาอังกฤษผ่านกิจกรรมและเกม...

รับสูงสุด: 10 คน
สถานที่: อาคารพละ
ผู้ดูแล: นางสาวสุพัตรา สุภาภรณ์
รับสมัคร: ม.1 ม.2 ม.3
Note:วัตถุประสงค์1. เพื่อชี้นำ แนวทางในการเรียนรู้ เข้า...

รับสูงสุด: 7 คน
สถานที่: ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ 4
ผู้ดูแล: นางสาวศิริรัตน์ บัวชู
รับสมัคร: ม.1 ม.2 ม.3
Note:วัตถุประสงค์1. เพื่อให้นักเรียนมีทักษะการคิดวิเครา...

รับสูงสุด: 14 คน
สถานที่: ห้องหมวดภาษาอังกฤษ
ผู้ดูแล: นางวชิรญาณ์ เพ็งมรดก
รับสมัคร: ม.4 ม.5 ม.6
Note:วัตถุประสงค์1.เรียนรู้เกี่ยวกับคำศัพศ์เกี่ยวกับการ...

รับสูงสุด: 13 คน
สถานที่: ห้องปฏิบัติการกลุ่มสาระคณิตศาสตร์
ผู้ดูแล: นางพเยาว์ สูนกามรัตน์
รับสมัคร: ม.4 ม.5 ม.6
Note:วัตถุประสงค์1. พัฒนาผู้เรียนให้สามารถอยู่ในสังคมได...

รับสูงสุด: 8 คน
สถานที่: ห้องม.3/2
ผู้ดูแล: นางศรีสุดา เพชรพงศ์
รับสมัคร: ม.1 ม.2 ม.3
Note:วัตถุประสงค์เพื่อนักเรียนจะได้มีความคิดสร้างสรรค์ใ...

รับสูงสุด: 14 คน
สถานที่: ลานประดู่ หน้าอาคาร 2
ผู้ดูแล: นางสาวอาริยา เจ๊ะยะหลี
รับสมัคร: ม.4 ม.5 ม.6
Note:วัตถุประสงค์1. เพื่อส่งเสริมศักยภาพผู้เรียนในการเข...

รับสูงสุด: 10 คน
สถานที่: ห้อง ม 2/7
ผู้ดูแล: นางสาวเสาวรัตน์ แซ่ซั่ว
รับสมัคร: ม.1 ม.2 ม.3
Note:วัตถุประสงค์1. เพื่อส่งเสริมวิชาการและความกล้าแสดง...

รับสูงสุด: 8 คน
สถานที่: ห้องแนะแนว
ผู้ดูแล: นางสาวจีรนันท์ เขียวเสน
รับสมัคร: ม.1 ม.2 ม.3
Note:วัตถุประสงค์1. นักเรียนรู้จัก เข้าใจตนเองและการอยู...

รับสูงสุด: 8 คน
สถานที่: ห้องจริยธรรม
ผู้ดูแล: ครูคนใหม่สังคม
รับสมัคร: ม.1 ม.2 ม.3
Note:วัตถุประสงค์1. เพื่อส่งเสริมการแข่งขันวิชาการในราย...

รับสูงสุด: 8 คน
สถานที่: ห้องธนาคารโรงเรียนไชยาวิทยา
ผู้ดูแล: นางนัยณีย์ ไกรนรา
รับสมัคร: ม.1 ม.2 ม.3
Note:วัตถุประสงค์1. เพื่อเปิดโอกาสให้นักเรียนได้เรียนรู...

รับสูงสุด: 8 คน
สถานที่: ห้อง 224
ผู้ดูแล: นางสาววลัยลักษ์ เกตุแก้ว
รับสมัคร: ม.1 ม.2 ม.3
Note:วัตถุประสงค์1. เพื่อให้นักเรียนสามารถใช้ฝีมือในการ...

รับสูงสุด: 10 คน
สถานที่: สนาม
ผู้ดูแล: นายธงชัย เทพพิมล
รับสมัคร: ม.2 ม.3
Note:วัตถุประสงค์1. มีความรู้ในด้านทักษะกรีฑาคุณสมบัติม...

รับสูงสุด: 10 คน
สถานที่: ห้องเรียนม.1/2
ผู้ดูแล: นางสาวสุพัตรา จันทร์คง
รับสมัคร: ม.1 ม.2 ม.3
Note:วัตถุประสงค์1. เพื่อให้นักเรียนนำรูปเรขาคณิตมาประย...

รับสูงสุด: 8 คน
สถานที่: อาคารโรงฝึกงานการงานอาชีพ
ผู้ดูแล: นายอุดม กาวชู
รับสมัคร: ม.1 ม.2 ม.3
Note:วัตถุประสงค์1. เพื่อประดับตกแต่งสถานที่ และเพื่อสร...

รับสูงสุด: 10 คน
สถานที่: ห้องคอมพิวเตอร์ 1 (326)
ผู้ดูแล: นางสาวกุศลิน บุญงอก
รับสมัคร: ม.2 ม.3
Note:วัตถุประสงค์1. มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับหลักการ...

รับสูงสุด: 8 คน
สถานที่: ห้องปฏิบัติการวิทยาศาสตร์ 111
ผู้ดูแล: นายอรรถพล พลกำจร
รับสมัคร: ม.1
Note:วัตถุประสงค์1. เพื่อให้นักเรียนเกิดความคิดสร้างสรร...

รับสูงสุด: 8 คน
สถานที่: ห้อง ม.2/9
ผู้ดูแล: นางสาวจุฑารัตน์ จิตซื่อ
รับสมัคร: ม.1 ม.2 ม.3
Note:วัตถุประสงค์1. เพื่อให้นักเรียนได้นำความรู้ทางคณิต...

รับสูงสุด: 8 คน
สถานที่: ห้อง ม.1/7
ผู้ดูแล: นางสาวจันทร์ทิพย์ จามิตร
รับสมัคร: ม.1 ม.2 ม.3
Note:วัตถุประสงค์1.เพื่อให้นักเรียนฝึกทักษะการคิดเลขเร็...

รับสูงสุด: 8 คน
สถานที่: ห้องปฏิบัติการคณิตศาสตร์
ผู้ดูแล: ครูคนใหม่คณิตศาสตร์
รับสมัคร: ม.1 ม.2 ม.3
Note:วัตถุประสงค์1. เพื่อส่งเสริมทักษะกระบวนการทางคณิตศ...

รับสูงสุด: 10 คน
สถานที่: ห้องจริยธรรม
ผู้ดูแล: นางสาวเกษร ชูศรี
รับสมัคร: ม.1 ม.2 ม.3
Note:วัตถุประสงค์1. เพื่อให้นักเรียนได้รู้ข่าวต่างๆที่เ...

รับสูงสุด: 8 คน
สถานที่: ห้อง 2/8
ผู้ดูแล: นางสาวสุรัสวดี เบญจรัส
รับสมัคร: ม.1 ม.2 ม.3
Note:วัตถุประสงค์1. เพื่อให้นักเรียนรู้จักการนวดและการท...

รับสูงสุด: 8 คน
สถานที่: กลุ่มสาระภาษาไทย
ผู้ดูแล: นางสาวเมธณี อินทชาติ
รับสมัคร: ม.1 ม.2 ม.3
Note:วัตถุประสงค์1.ฝึกทักษะทางศิลปะ2.ใช้เวลาว่างให้เกิด...

รับสูงสุด: 8 คน
สถานที่: หน้าห้องกลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์
ผู้ดูแล: นางสาวทิพารมย์ คงเพ็ชร์
รับสมัคร: ม.1 ม.2 ม.3
Note:วัตถุประสงค์1. เพื่อศึกษาความรู้ในเนื้อหาวิชาคณิตศ...

รับสูงสุด: 9 คน
สถานที่: ห้องคอมพิวเตอร์3
ผู้ดูแล: นางสาวสุกัญญา อินทรเพ็ชร
รับสมัคร: ม.1 ม.2 ม.3
Note:วัตถุประสงค์1. เพื่อให้นักเรียนมีทักษะในเรื่องคอมพ...

รับสูงสุด: 13 คน
สถานที่: ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ 2 (325)
ผู้ดูแล: ว่าที่ร้อยตรีวรพล ครุฑวิสัย
รับสมัคร: ม.4 ม.5 ม.6
Note:วัตถุประสงค์1. เพื่อฝึกทักษะทางด้านคอมพิวเตอร์2. เ...

รับสูงสุด: 8 คน
สถานที่: ห้องโสตทัศนศึกษา
ผู้ดูแล: นายนรสิงห์ พรหมวงศ์
รับสมัคร: ม.1 ม.2 ม.3
Note:วัตถุประสงค์1. เพื่อส่งเสริมให้นักเรียนได้เพิ่มทัก...

รับสูงสุด: 8 คน
สถานที่: ห้อง ม.1/4
ผู้ดูแล: นางสัจพร องอาจ
รับสมัคร: ม.1 ม.2 ม.3
Note:วัตถุประสงค์1. เพื่อให้นักเรียนมีทักษะในการประดิษฐ...

รับสูงสุด: 8 คน
สถานที่: โรงฝึกงาน
ผู้ดูแล: นายชาติณรงค์ เอราปัถถวงศ์
รับสมัคร: ม.1 ม.2 ม.3
Note:วัตถุประสงค์1. เพื่อสอนให้เด็กให้เด็กมีจิตอาสา เสี...

รับสูงสุด: 16 คน
สถานที่: สนามเปตอง?
ผู้ดูแล: นายสุวิชช์ มุนเนียม
รับสมัคร: ม.4 ม.5 ม.6
Note:วัตถุประสงค์1.เพื่อสนับสนุน​ส่งเสริม​นักเรียน​ที่ม...

รับสูงสุด: 8 คน
สถานที่: ห้อง 113
ผู้ดูแล: นางสาวธมลวรรณ นาคเสนา
รับสมัคร: ม.1 ม.2 ม.3
Note:วัตถุประสงค์1. เพื่อส่งเสริมและกระตุ้นจินตนาการทาง...

รับสูงสุด: 10 คน
สถานที่: ห้องดนตรีสากล
ผู้ดูแล: นายสุธิกาญจน์ อรภักดี
รับสมัคร: ม.1 ม.2 ม.3
Note:วัตถุประสงค์1.เพื่อเพิ่มพูนทักษะทางดนตรีให้กับนักเ...

รับสูงสุด: 15 คน
สถานที่: ห้องปฏิบัติการวิทยาศาสตร์116
ผู้ดูแล: นายวีระศักดิ์ ปานกลาง
รับสมัคร: ม.4 ม.5 ม.6
Note:วัตถุประสงค์1. เพื่อพัฒนาศักยภาพในด้านดาราศาสตร์ให...

รับสูงสุด: 8 คน
สถานที่: ห้องเรียนชั้น ม.3/7
ผู้ดูแล: นายอภิรักษ์ สำลีแก้ว
รับสมัคร: ม.1 ม.2 ม.3
Note:วัตถุประสงค์1. เพื่อให้นักเรียนมีความรู้ความเข้าใจ...

รับสูงสุด: 14 คน
สถานที่: สนามตะกร้อ
ผู้ดูแล: นายสุชาติ ทองกลิ่น
รับสมัคร: ม.4 ม.5 ม.6
Note:วัตถุประสงค์1. เพิ่มเติมศักยภาพทางกีฬาคุณสมบัติมีพ...

รับสูงสุด: 8 คน
สถานที่: สนามตะกร้อ
ผู้ดูแล: นายพงษ์ศักดิ์ ย่องบุตร
รับสมัคร: ม.1 ม.2 ม.3
Note:วัตถุประสงค์1. เพิ่มทักษะคุณสมบัติม.1 ม.2 ม.3

รับสูงสุด: 13 คน
สถานที่: สนามโรงเรียน
ผู้ดูแล: นางช่อทิพย์ เจริญจิตต์ ,นายธนา จิตรัตน์
รับสมัคร: ม.4 ม.5 ม.6
Note:วัตถุประสงค์1. เพื่อให้นศท ทั้งชายและหญิงมีความรู้...

รับสูงสุด: 14 คน
สถานที่: ห้องม.5/4
ผู้ดูแล: นางสาวพรรณนภา ชูจันทร์
รับสมัคร: ม.4/2 ม.4/3 ม.4/4 ม.4/5 ม.5/2 ม.5/3 ม.5/4 ม.5/5 ม.6/2 ม.6/3 ม.6/4 ม.6/5
Note:วัตถุประสงค์1. เพื่อให้นักเรียนได้ฝึกฟัง-อ่านภาษาจ...

รับสูงสุด: 16 คน
สถานที่: ห้องหมวดภาษาต่างประเทศ
ผู้ดูแล: นางสาวบุษยาพร เครือพัฒน์
รับสมัคร: ม.4 ม.5 ม.6
Note:วัตถุประสงค์1. ใช้สื่อเเละเทคโนโลยีเพื่อการประชาสั...

รับสูงสุด: 10 คน
สถานที่: ห้อง ม.1/7 อาคาร 2 ชั้น 2 ห้อง 212
ผู้ดูแล: นายกรพล ทิวากรพิสุทธิ์
รับสมัคร: ม.1 ม.2 ม.3
Note:วัตถุประสงค์1. เพื่อส่งเสริมการแบ่งปันความรู้ทางคณ...

รับสูงสุด: 8 คน
สถานที่: ห้องแนะแนว
ผู้ดูแล: นายสุรินทร์ แก้วเหล็ก
รับสมัคร: ม.1 ม.2 ม.3
Note:วัตถุประสงค์1.ให้นักเรียนรู้จักการปลูกผักไว้กินเอง...

รับสูงสุด: 8 คน
สถานที่: ห้อง 213 ( ห้อง ม.1/8 )
ผู้ดูแล: นายเอนก หีตแก้ว
รับสมัคร: ม.1 ม.2 ม.3
Note:วัตถุประสงค์1.ให้นักเรียนสามารถแยกประเภทของข่าวสาร...

รับสูงสุด: 14 คน
สถานที่: ห้องพยาบาล
ผู้ดูแล: นางสาคร ทองกลิ่น
รับสมัคร: ม.4 ม.5 ม.6
Note:วัตถุประสงค์1. เพื่อให้นักเรียนมีความรู้เกี่ยวกับก...

รับสูงสุด: 10 คน
สถานที่: ห้องสมุด
ผู้ดูแล: นายสมศักดิ์ เวชแดง
รับสมัคร: ม.1 ม.2 ม.3
Note:วัตถุประสงค์1. เพื่อศึกษาและนำหลักธรรมทางพุทธศาสนา...

รับสูงสุด: 10 คน
สถานที่: สนามเอนกประสงค์
ผู้ดูแล: นายศุภศิลป์ ไตรเมศวร์
รับสมัคร: ม.1 ม.2 ม.3
Note:วัตถุประสงค์1. เพื่อนความเป็นเลิศและเฟ้นหานักกีฬา​...

รับสูงสุด: 8 คน
สถานที่: ห้อง ม.6/4
ผู้ดูแล: นางสาวมาริษา พรหมเพรา
รับสมัคร: ม.1 ม.2 ม.3
Note:วัตถุประสงค์1.เพื่อให้นักเรียนได้เรียนรู้และเข้าใจ...

รับสูงสุด: 8 คน
สถานที่: อาคาร? 2
ผู้ดูแล: นางสาวศศิธร ทวิชสังข์
รับสมัคร: ม.1 ม.2 ม.3
Note:วัตถุประสงค์1.​ เพื่อพัฒนาและส่งเสริมให้นักเรียนมี...

รับสูงสุด: 13 คน
สถานที่: ห้องปฏิบัตินาฏศิลป์
ผู้ดูแล: นางนิรมล เอราปัถถวงศ์
รับสมัคร: ม.4 ม.5 ม.6
Note:วัตถุประสงค์1. เพื่อมีความรู้ความเข้าใจมีทักษะสมาร...

รับสูงสุด: 8 คน
สถานที่: ห้อง. ม.3
ผู้ดูแล: นางสาวกัลยาณี ทองมณี
รับสมัคร: ม.1 ม.2 ม.3
Note:วัตถุประสงค์1. นักเรียนมีความรับผิดชอบ และมีความคิ...

รับสูงสุด: 8 คน
สถานที่: ห้องปฏิบัตินาฏศิลป์
ผู้ดูแล: นางสุนันทา เชยชม
รับสมัคร: ม.1 ม.2 ม.3
Note:วัตถุประสงค์1. เพื่อให้นักเรียนมีความรู้ความเข้าใจ...

รับสูงสุด: 8 คน
สถานที่: ห้องปฏิบัติการคณิตศาสตร์
ผู้ดูแล: นางสาวจันทร์ฤดี น้อยรักษ์
รับสมัคร: ม.1 ม.2
Note:วัตถุประสงค์1. เพื่อฝึกสมาธิ2. เพื่อฝึกความอดทนคุณ...

รับสูงสุด: 25 คน
สถานที่: อาคารวงโยธวาทิต
ผู้ดูแล: นายชัยวัฒน์ เกษจันทร์
รับสมัคร: ม.1 ม.2
Note:วัตถุประสงค์1.เพิ่มพูนทักษะทางดนตรีวงโยธวาทิตให้กั...

รับสูงสุด: 14 คน
สถานที่: 115
ผู้ดูแล: นางจารุวรรณ ฮั่นเฉียง
รับสมัคร: ม.4/1 ม.5/1 ม.6/1
Note:วัตถุประสงค์1. เพื่อให้นักเรียนมีความรู้ทางวิทยาศา...

รับสูงสุด: 15 คน
สถานที่: ศูนย์การเรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียง
ผู้ดูแล: นางสาวอมรพรรณ เกิดสวัสดิ์
รับสมัคร: ม.4 ม.5 ม.6
Note:วัตถุประสงค์1. เรียนรู้หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพีย...

รับสูงสุด: 8 คน
สถานที่: ศูนย์การเรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียง
ผู้ดูแล: นายฮาศวัน หะยีมะ
รับสมัคร: ม.1 ม.2 ม.3
Note:วัตถุประสงค์1. ทราบถึงชีวประวัติของพระองค์ในหลวงรา...

รับสูงสุด: 8 คน
สถานที่: ห้องปฎิบัติการคอม? 4
ผู้ดูแล: นางสาวทิพวัลย์ วรรณพัฒน์
รับสมัคร: ม.1 ม.2 ม.3
Note:วัตถุประสงค์1. เพื่อให้นักเรียนที่สนใจเรียนคอมพิวเ...

รับสูงสุด: 8 คน
สถานที่: ห้องปฏิบัติการศิลปะ
ผู้ดูแล: นางสาววิภาณี สุวภา
รับสมัคร: ม.1 ม.2 ม.3
Note:วัตถุประสงค์1. เพื่อให้นักเรียนมีความคิดสร้างสรรค์...

รับสูงสุด: 8 คน
สถานที่: สหกรณ์ร้านค้าโรงเรียนไชยาวิทยา
ผู้ดูแล: นางสาวอุษา คงทอง
รับสมัคร: ม.1 ม.2
Note:วัตถุประสงค์1. นักเรียนสามารถจัดการสินค้า จัดสินค้...

รับสูงสุด: 13 คน
สถานที่: สหกรณ์ร้านค้าโรงเรียนไชยาวิทยา
ผู้ดูแล: นางสาวนิธิวดี สมพงษ์
รับสมัคร: ม.4 ม.5 ม.6
Note:วัตถุประสงค์1. เพื่อให้โครงการสหกรณ์ร้านค้าของโรงเ...

รับสูงสุด: 8 คน
สถานที่: ห้อง 116
ผู้ดูแล: นางสาวอารดา หุ้ยเล็ก
รับสมัคร: ม.1 ม.2 ม.3
Note:วัตถุประสงค์1.เพื่อให้นักเรียนได้เรียนรู้เกี่ยวกับ...

รับสูงสุด: 8 คน
สถานที่: ห้องสภานักเรียน
ผู้ดูแล: นางสาวซารีนี ราชชำรอง
รับสมัคร: ม.1 ม.2 ม.3
Note:วัตถุประสงค์1.เพื่อศึกษารูปแบบและวิธีการจัดทำหนังส...

รับสูงสุด: 8 คน
สถานที่: ห้องเรียนม.2/6
ผู้ดูแล: นางสาวภัทราพันธุ์ พูลเอียด
รับสมัคร: ม.1 ม.2 ม.3
Note:วัตถุประสงค์1.เพื่อให้นักเรียนรู้จักการนำสิ่งของเห...

รับสูงสุด: 8 คน
สถานที่: ห้องเรียนสีเขียว
ผู้ดูแล: นายวีระศักดิ์ วิ่งชิงชัย
รับสมัคร: ม.1 ม.2 ม.3
Note:วัตถุประสงค์1.ส่งเสริมนักเรียนในด้านการอนุรักษ์พลั...

รับสูงสุด: 13 คน
สถานที่: ห้องสมุด
ผู้ดูแล: นางศิริมา แสงสุวรรณ์
รับสมัคร: ม.4 ม.5 ม.6
Note:วัตถุประสงค์1. ศึกษาค้นคว้าคุณสมบัติเฉพาะม4,5,6

รับสูงสุด: 8 คน
สถานที่: ห้องสมุด
ผู้ดูแล: นางสุนันท์ ศรียาภัย
รับสมัคร: ม.3
Note:วัตถุประสงค์1. เพื่อศึกษาค้นคว้าคุณสมบัติรับเฉพาะน...

รับสูงสุด: 8 คน
สถานที่: ห้อง ฝ 101
ผู้ดูแล: นางสาวชมพูนุท บุญงาม
รับสมัคร: ม.1 ม.2 ม.3
Note:วัตถุประสงค์1. เพื่อให้นักเรียนมีความรู้ความสามารถ...

รับสูงสุด: 18 คน
สถานที่: ห้องเรียน 415 (ห้อง ม.6/5)
ผู้ดูแล: นางจุไรรัตน์ อุไรโรจน์
รับสมัคร: ม.4 ม.5 ม.6
Note:วัตถุประสงค์1.เพื่อสนับสนุนให้นักเรียนมีกระบวนการอ...