ข่าวประชาสัมพันธ์

ระบบเปิดรับลงทะเบียนชุมนุมใน วันที่ 25 พฤษภาคม 2566 เวลา 08.30น.จนถึง เวลา 18.00น. ระบบปิดรับลงทะเบียนชุมนุม


กำหนดการลงทะเบียนชุมนุม ประจำปีการศึกษา 2566

โปรดอ่าน :: ข้อปฏิบัติในการลงทะเบียนชุมนุม

1. การลงทะเบียนกิจกรรมสามารถลงทะเบียนผ่านโทรศัพท์ Smartphone หรือเว็บไซต์เข้าที่ ระบบลงทะเบียนกิจกรรมชุมนุม
2. นักเรียน 1 คน  มีสิทธิ์เลือกลงทะเบียนได้ 1 ชุมนุมเท่านั้น และลงทะเบียนได้ครั้งเดียว "ไม่สามารถย้ายชุมนุมได้"
3. ให้นักเรียนลงทะเบียนชุมนุมได้ใน วันที่ 25 พฤษภาคม 2566 ตั้งแต่เวลา 08.30 น. ถึงเวลา  
18.00 น. ระบบปิดลงทะเบียน

  4. การลงทะเบียนกิจกรรมชุมนุมให้ใช้ เลขประจำตัวนักเรียน 5 หลัก และ เลขประจำตัวประชาชน 13 หลัก  

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

ให้นักเรียนระดับชั้น ม.1 ,ม.2, ม.3, ม.4, ม.5, ม.6,ทุกคน ปฏิบัติดังนี้

รหัสผู้ใช้   : เลขประจำตัวนักเรียน 5 หลัก                                     
รหัสผ่าน   : เลขประจำตัวประชาชน 13
หลัก   

ตัวอย่าง :
ชื่อ   :  เด็กชายพชร ไทยรักดี
ผู้ใช้          
:   12345 (เลขประจำตัวนักเรียน 5 หลัก)
รหัสผ่าน
   :    1809915447512 (เลขประจำตัวประชาชน 13 หลัก)

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

5. กรณีนักเรียนลงทะเบียนไม่ได้ ต้องไม่ใช่การเปลี่ยนแปลงกิจกรรมชุมนุม
    

                แจ้งปัญหา การเลือกชุมนุมออนไลน์

                   ติดต่อ ครูภัทราพันธุ์ พูลเอียด

                         ณ ห้องสภานักเรียน                              

6. นักเรียนที่ไม่เข้ามาเลือกกิจกรรมตามวัน-เวลาที่กำหนด  ทางระบบจะทำการสุ่มเลือกกิจกรรมที่ยังไม่เต็ม ให้กับนักเรียน โดยอัตโนมัติ